Antalet rökare blir allt färre och snus blir allt vanligare

Folkhälsomyndigheten släppte nyligen resultaten från den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. Undersökningen är omfattande och tydliga signaler visar att rökningen fortsätter att minska. Rapporten visar också på en ökning av dagligt snusande, särskilt bland yngre.

Resultatet i undersökningen bygger på enkätsvar från ca 17 500 personer i Sverige som är mellan 18 och 84 år. Det går att fastställa att det finns en ihållande trend att den dagliga rökningen fortsätter att minska.

Sammanfattningsvis så finns det väldigt få vanerökare i Sverige jämfört med andra länder. Resultatet från enkäten visar på att det finns bakomliggande, bidragande faktorer till vem som röker. Det går av enkätsvaren dra tydliga paraleller till rökning och utbildning, inkomst och sysselsättning rent generellt. Rökning är fortsatt vanligare bland personer med förgymnasial utbildning. Enligt SCB är det ca 56% av svenska folket som inte studerat vidare efter gymnasiet, med andra ord en ganska stor andel av den svenska befolkningen.

Användning av snus ökar

Enkätsvaren påvisar också att det dagliga snusandet ökar, främst bland yngre personer och kvinnor. Andelen kvinnor i åldern 16-29 år som snusar har mer än tredubblats de senaste tre åren. Enkäten går inte djupare ner på varför den tillfrågade använder tobak och varför de väljer att snusa istället för att röka.

Källa:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/bruk/anvandning-av-tobaks-och-nikotinprodukter/vuxnas-bruk-av-tobaks–och-nikotinprodukter/